Warunki gwarancji Roger

Producentem urządzenia, którego dotyczy niniejszy dokument jest firma ROGER TECHNOLOGY S.r.l. (zwana dalej Producentem),
z siedzibą przy ulicy S. Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (Treviso), Włochy.
Wyłącznym importerem urządzeń marki ROGER TECHNOLOGY® na Polskę jest firma DITEX Sp. z o.o. (zwana dalej DITEX), z siedzibą przy ulicy Lipowej 12, 56-410
Dobroszyce, Polska.
Zwracamy uwagę, iż urządzenia marki ROGER TECHNOLOGY® nie są urządzeniami typu DIY, czyli urządzeniami przeznaczonymi
do samodzielnego montażu przez użytkownika końcowego i powinny być instalowane przez Partnerów Handlowych DITEX lub przez profesjonalnych Instalatorów
(dalej zwanych: podmiotami uprawnionymi), którzy dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami oraz uprawnieniami, a także rozumieją zapisy
i wymagania stosownych dyrektyw i norm odnoszących się do bram oraz bram z napędem, w zakresie ich bezpiecznego instalowania oraz użytkowania.
Przypominamy, że bezpieczną i wieloletnią pracę oraz pełną satysfakcję z użytkowania urządzenia zapewnia:

 • prawidłowy dobór oraz instalacja urządzenia przez podmiot uprawniony, wykonana zgodnie z informacjami zawartymi w „Instrukcjach i ostrzeżeniach dla
  instalatora” dostarczonych przez Producenta;
 • prawidłowe użytkowanie, zgodnie z informacjami zawartymi w „Instrukcji obsługi dla użytkownika” dostarczonej przez Producenta;
 • wykonywanie płatnych OPT, czyli Okresowych Przeglądów Technicznych (zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Producenta w w/w dokumentacji dla
  urządzenia danego typu lub zaleceniami podmiotu uprawnionego, w odniesieniu do rodzaju aplikacji, parametrów fizycznych oraz intensywności użytkowania
  zautomatyzowanej bramy).
  UWAGA! W przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Instalatorem lub Sprzedawcą
  urządzenia.
  OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
 1. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje wyłącznie nowe urządzenia marki ROGER TECHNOLOGY®
  zakupione za pośrednictwem oficjalnej sieci dystrybucji, zaopatrywanej przez DITEX oraz zainstalowane przez Partnera Handlowego posiadającego autoryza-
  cję DITEX lub profesjonalnego Instalatora, posiadającego uprawnienia do montażu i obsługi serwisowej urządzeń marki ROGER TECHNOLOGY® na terenie
  RP
 2. Odpowiedzialność DITEX z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych urządzenia objętego niniejszą
  gwarancją, ujawnionych i zgłoszonych Sprzedawcy w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
 3. Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się nieodpłatne wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest usunięcie ujawnionej i zgłoszonej
  wady urządzenia objętego gwarancją. Urządzenia lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną wady i z tego powodu nie działają prawidłowo, będą według
  opinii Serwisu Technicznego DITEX naprawiane lub wymieniane na wolne od wad. Wszystkie wadliwe urządzenia lub podzespoły, które zostaną wymienione
  w ramach serwisu gwarancyjnego, stają się automatycznie własnością Serwisu Technicznego DITEX.
 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usługi montażu, demontażu, uruchomienia urządzenia oraz związanych z tym kosztów, a także transportu („do” i „z” Serwisu
  Technicznego DITEX) i związanych z nim zagrożeń.
 5. Odpowiedzialność gwarancyjna zostaje wyłączona w przypadku stosowania z urządzeniem podzespołów lub akcesoriów innych, niż oryginalne podzespoły
  i akcesoria marki ROGER TECHNOLOGY® dostarczane przez Producenta.
 6. Firma DITEX nie jest bezpośrednio odpowiedzialna wobec Kupującego za realizację zobowiązań gwarancyjnych. Realizatorem świadczeń gwarancyjnych jest
  Sprzedawca urządzenia.
 7. Podstawą do wnoszenia roszczeń gwarancyjnych przez Kupującego jest dostarczenie do Sprzedawcy poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej lub dowodu
  zakupu (w przypadku urządzeń bez dołączanej Karty Gwarancyjnej), faktur za Okresowe Przeglądy Techniczne oraz zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego
  szczegółowy opis problemu. Przez poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną rozumie się wypełnienie wszystkich pól w sekcji A, B, C, D oraz kolejnych sekcji
  świadczących o posiadaniu gwarancji.
 8. Podmiot uprawniony zobowiązany jest każdorazowo wystawić fakturę za wykonane usługi Okresowego Przeglądu Technicznego.
  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI
 9. DITEX udziela:
 • 60 miesięcznej gwarancji od daty montażu na zakupione kompletne urządzenie w technologii BRUSHLESS, tj. komponenty mechaniczne (przekładnię) oraz
  elektryczne (silnik i centralę sterującą) urządzenia, jednak nie dłużej niż 63 miesięcy od daty sprzedaży przez DITEX,
 • 24 miesięcznej gwarancji od daty montażu na pozostały asortyment m. in. urządzenia w technologii 230V AC, centrale sterujące i akcesoria dedykowane
  do napędów, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty sprzedaży przez DITEX.
  Ujawnione i zgłoszone w tym okresie wady urządzenia będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 21 dni roboczych, licząc
  od daty przyjęcia urządzenia do Serwisu Technicznego DITEX, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Czas naprawy może ulec
  wydłużeniu w uzasadnionych sytuacjach (np. w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy, o czas
  potrzebny do ich sprowadzenia), o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę lub Serwis Techniczny DITEX.
 1. Warunkiem obowiązywania gwarancji dla urządzeń ROGER TECHNOLOGY® jest wykonywanie przez podmiot uprawiony Okresowych Przeglądów Technicz-
  nych co 6 lub 12 miesięcy w zależności od rodzaju aplikacji. Co 6 miesięcy (licząc od daty montażu) dla urządzeń przeznaczonych do użytku komercyjnego,
  przemysłowego lub urządzeń zainstalowanych w obiektach użyteczności publicznej oraz minimum co 12 miesięcy dla urządzeń przeznaczonych do użytku
  rezydencyjnego. O ostatecznej częstotliwości OPT dla urządzeń przeznaczonych do użytku rezydencyjnego oraz przemysłowego decyduje podmiot uprawnio-
  ny. Fakt wykonania OPT musi zostać potwierdzony stosownym wpisem w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. OPT należy wykonać nie później niż w ostatnim dniu
  obowiązywania gwarancji lecz nie wcześniej niż miesiąc przed jej zakończeniem.
 2. W przypadku niewykonywania Okresowych Przeglądów Technicznych urządzenia, okres obowiązywania gwarancji kończy się po 6 lub 12 miesiącach,
  a wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają.

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE

 1. DITEX zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, w przypadku dostarczenia do Serwisu Technicznego urządzenia
  bez Karty Gwarancyjnej lub dokumentu potwierdzającego zakup (w przypadku urządzeń bez dołączanej Karty Gwarancyjnej), lub jeśli informacje w nich zawarte
  są niekompletne albo nieczytelne.
 2. Gwarancja nie będzie respektowana w przypadku, gdy tabliczka znamionowa produktu zostanie zamalowana, zatarta, zmieniona lub usunięta.
 3. Gwarancja nie będzie respektowana w przypadku, gdy plomby zabezpieczające urządzenie przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich założone przez
  podmiot uprawniony, zostaną uszkodzone lub usunięte.
 4. Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszej Karty Gwarancyjnej w przypadku nieuregulowania płatności za zakupiony produkt w terminie.
 5. Niniejszą gwarancją nie są objęte:
  a. uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek nieprawidłowego montażu, niezgodnego z informacjami zawartymi w „Instrukcjach i ostrzeżeniach dla instalatora”;
  b. uszkodzenia będące następstwem zbyt intensywnej eksploatacji urządzenia lub nieprawidłowym doborem urządzenia do danego typu zastosowania (rezyden-
  cyjnego, komercyjnego, przemysłowego, parkingowego) lub parametrów fizycznych bramy (tj. szerokość, czy ciężar skrzydła);
  c. uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub informacjami zawartymi w „Instrukcji obsługi dla użytkownika”;
  d. uszkodzenia wywołane czynnikami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi oraz wszelkie inne uszkodzenia powstałe na skutek działania sił zewnętrznych
  (np. przepięć lub wahań napięcia w sieci zasilającej, zakłóceń elektrycznych oraz elektromagnetycznych, zjawisk atmosferycznych tj.: podtopienia, powodzie,
  skrajnie silny wiatr, wyładowania atmosferyczne);
  e. uszkodzenia wyrządzone przez zwierzęta (insekty, gryzonie, itp.);
  f. uszkodzenia powstałe na skutek działania lub zaniechania Kupującego;
  g. uszkodzenia urządzeń przeznaczonych do użytku komercyjnego, przemysłowego lub w obiektach użyteczności publicznej, niepoddawanych Okresowym
  Przeglądom Technicznym minimum co 6 miesięcy, przez podmioty uprawnione;
  h. uszkodzenia wynikłe ze zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji urządzenia dokonanych przez Kupującego lub osoby trzecie;
  i. naprawy wykonywane samodzielnie przez Kupującego lub osoby trzecie, nieupoważnione do wykonywania czynności serwisowych;
  j. części eksploatacyjne, które posiadają określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, itp.).
  INFORMACJE KOŃCOWE
 6. Koszty robocizny, dojazdu oraz materiałów użytych podczas wykonywania Okresowych Przeglądów Technicznych (zarówno w okresie obowiązywania gwarancji
  jak i później) ponosi Kupujący.
 7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, zgodnie
  z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.